hidden hit counter

Поступак ради пружања услуга у Регистру јединица разврставања

Назив услуге

Издавање Обавештења о разврставању
У Регистру јединица разврставања (РЈР) може се добити Обавештење о разврставању за следеће јединице разврставања:

71 – Државни орган
72 – Правосудни орган
73 – Орган јединице локалне самоуправе
74 – Месну заједницу
75 – Орган аутономне покрајине
76 – Други орган јединице локалне самоуправе
77 – Међувладину организацију
80 – Верску организацију
81 – Политичку организацију
84 – Дописништво иностраних медија
85 – Установу
87 – Професионалну комору
88 – Фонд (Оснивач или суоснивач држава)
89 – Национални савет
90 – Остале облике
94 – Синдикалну организацију
96 – Стечајну масу
Обавештење о разврставању се може добити и за пословне, oрганизационе и друге јединице у саставу горе наведених јединица разврставања изузев за:

94 – Синдикалну организацију
96 – Стечајну масу
Поступак ради пружања услуга
За добијање Обавештења о разврставању странка подноси захтев у писаној форми. Уз захтев се прилаже попуњен образац и фотокопија решења (не старијег од три месеца) надлежног органа.
Захтев се може поднети преко:
- писарнице Републичког завода за статистику или
- лично.
Обрасци:
Образац РЈР-1се користи за следеће јединице разврставања: верску организацију, политичку организацију, установу (у приватној својини), фонд у приватној својини, професионалну комору и остале облике.
Образац РЈР-1А се користи за пословне , организационе и друге јединице у саставу ових јединица разврставања: верску организацију, установу (у приватној својини), професионалну комору.
Образац РЈР-1Б се користи за  кориснике јавних средстава: државни орган, правосудни орган, орган аутономних покрајина, орган јединице локалне самоуправе, други орган јединице локалне самоуправе, месну заједницу, међувладину организацију, установу (у јавној својини), фонд (чији је оснивач или суоснивач држава), национални савет.
Образац РЈР-1АБ: се користи за  пословне , организационе и друге јединице у саставу корисника јавних средстава: државни орган, правосудни орган, орган јединице локалне самоуправе, месну заједницу, верску организацију, политичку организацију, установу и остале облике.

Образац РЈР-С
се користи за синдикалну организацију.
Образац РЈР-СМ се користи за стечајну масу издвојену из правног субјекта
Плаћање:
Услуга је бесплатна.
 
Назив услуге
Издавање преписа Обавештења о разврставању
У Регистру јединица разврставања (РЈР) може се добити препис Обавештења о разврставању за следеће јединице разврставања:
71 – Државни орган
72 – Правосудни орган
73 – Орган јединице локалне самоуправе
74 – Месну заједницу
75 – Орган аутономне покрајине
76 – Други орган јединице локалне самоуправе
77 – Међувладину организацију
80 – Верску организацију
81 – Политичку организацију
84 – Дописништво иностраних медија
85 – Установу
87 – Професионалну комору
88 – Фонд (Оснивач или суоснивач држава)
89 – Национални савет
90 – Остале облике
94 – Синдикалну организацију
96 – Стечајну масу
Препис Обавештења о разврставању се може добити и за пословне, oрганизационе и друге јединице у саставу горе наведених јединица разврставања изузев за:
94 – Синдикалну организацију
96 – Стечајну масу
Поступак ради пружања услуге
За добијање преписа Обавештења о разврставању, странка подноси захтев у писаној форми, на меморандуму јединице разврставања, где за јединицу разврставања наводи:
- пун назив,
- матични број,
- седиште
- адресу
- контакт телефон
- разлог за издавање преписа и
- признаницу о уплаћеној административној такси (за јединице разврставања које подлежу плаћању).
Захтев се може поднети преко:
- подручних одељења Републичког завода за статистику,
- писарнице Републичког завода за статистику или
- лично.
 
Плаћање
За добијање преписа Обавештења о разврставању таксу у износу од 390 динара плаћају: политичке организације, установе у приватној својини, остали облици у приватној својини (општа удружења, синдикалне организације и стечајне масе).
Такса се не наплаћује за препис Обавештења о разврставању који се односи на пословне, oрганизационе и друге јединице у саставу јединица разврставања.
 
Уплатилац:
име, презиме и адреса уплатиоца (физичко лице)
Сврха:
административна такса
Прималац:
Буџет Републике Србије
Рачун примаоца:
840-742221843-57
Број модела:
97
Позив на број:
уписује се позив на број општине на којој се налази јединица разврставања
Пример уплатнице:
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/userFiles/file/Registar/Uplatnica/Uplatnica_prepis.JPG

Детаљније информације се могу добити на телефон: 011/2412-922, локал 376.