hidden hit counter

О нама

Делокруг рада

Републички завод за статистику је посебна стручна организација у систему државне управе у Републици Србији која обавља стручне послове који се односе на:
 

 • Доношење програма, организацију и спровођење статистичких истраживања, односно израду методологије;
 • Прикупљање, обраду, статистичку анализу и објављивање статистичких података;
 • Припрему и доношење јединствених статистичких стандарда;
 • Развој, одржавање и коришћење републичких административних и статистичких регистара;
 • Формирање и одржавање система националних рачуна;
 • Сарадњу и стручну координацију са органима и организацијама овлашћеним за вршење статистичких истраживања;
 • Сарадњу са међународним организацијама ради стандардизације и обезбеђивања упоредивости података;
 • Обраду података ради утврђивања резултата избора и референдума на републичком нивоу,
 • и друге послове одређене законом.

Запослени
 

 

Број запослених

 

Школска спрема

Просечна старост

 

укупно

у седишту

у подручним одељењима

висока

остало

2014

467

301

166

320

147

49,3

2015

455

289

166

311

144

49,4


Организација Завода

Директор Завода: Проф. др Миладин Ковачевић

Сектором руководе помоћници директора који за свој рад одговарају директору Завода.

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Републичком заводу за статистику, број 110-109/4 од 26.фебруара 2016.. године, на који је Влада Републике Србије дала сагласност Закључком број 05 110-3341/2016-1 од 31. марта 2016. године, формиране су:

Основне унутрашње јединице:

 • Сектор за националне рачуне, цене и пољопривреду
 • Сектор пословних статистика
 • Сектор друштвених статистика
 • Сектор за информационо-комуникационе технологије и публицистику
 • Сектор за европске интеграције, међународну сарадњу и управљање пројектима
 • Сектор статистике за АП Војводина
 • Сектор за развој и информисање        
 • Сектор општих послова и прикупљања података на терену

Уже унутрашње јединице изван сектора:

 • Одељење за брза и комплексна извештавања и подршку јавним политикама
 • Самостални извршилац изван свих унутрашњих јединица – интерни ревизор

Републички завод за статистику у свом саставу има 15 подручних одељења формираних ради бољег oрганизовања прикупљања података статистичких истраживања на терену.

Буџет:

 Буџет, 2016. 


Линкови:

Организациона шема

Правилник о унутрашњем уређењу радних местa, 2016. 

Опис функција руководећих лицa