hidden hit counter

Пројекти подржани од ЕУ

Пројекти у току

     Анкета о структури пољопривредних газдинстава

     Вишекориснички ИПА 2015 регионални програм

     Истраживања о пословној клими и потрошњи становништва (2017 - 2018)

     Унапређење институционалних капацитета и поспешивање сарадње у циљу суочавања и поступања у складу са утицајима транснационалних миграција младих

     Развој и имплементација система за процену достигнућа високошколских установа и система у Србији (енг. PESHES)

     Истраживања о пословној клими и потрошњи становништва (2016 - 2017)

     ИПА 2012 – Уговор о услугама  - Јачање статистичког система Србије побољшањем методологија и стандарда као и

     кроз примену добре праксе (пружање техничке помоћи)

 

Завршени пројекти

     Вишекориснички ИПА 2014 регионални програм

     Вишекориснички ИПА 2012 регионални програм

     ИПА 2011 - Директна финансијска подршка Европске комисије за усаглашавање статистичког система Републичког завода за

     статистику (РЗС) са Европским статистичким системом 

     Истраживања о пословној клими и потрошњи становништва (2015 - 2016)

     Истраживања о пословној клими и потрошњи становништва (2014 - 2015)

     Анкета о приходима и условима живота – СИЛК

     Управљање миграцијама и њихове последице у Југоисточној Европи – Транснационалне активности према стратегијама

     заснованим на документацији(SEEMIG)

     Управљање миграцијама у функцији развоја – Алати за креирање политика за стратегијско планирање у регионима и

     градовима Југоисточне Европе -(MMWD)

     Вишекориснички ИПА 2011 регионални програм

     Једнак приступ за све (EQUI-ED): Оснаживање социјалне димензије у циљу јачања европског простора високог образовања

     Економски утицај социјалних предузећа

     2009 Радна снага, ad hoc модул о уласку младих на тржиште рада

     2010 Анкета о радној снази ad hoc модул о усклађивању пословног и породичног живота

     Сателитски рачуни за Задруге и удружења

    

Контакт: projekti@stat.gov.rs