hidden hit counter

Услуге

Корисници података и услуга Завода су грађани, пословни субјекти, државни органи и органи локалне самоуправе, новинари, научници, истраживачи, аналитичари, студенти и међународне организације.

Услуге које се пружају заинтересованим лицима:

Дисеминација статистичких података према Плану статистичких истраживања

Статистички подаци (агрегирани подаци) произведени у оквиру статистичких истраживања сматрају се „јавним добром“, па је њихова дисеминација обавезна према Закону о званичној статистици („Службени гласник РС“, број 104/09).
Корисницима је на сајту Завода доступан Календар публикација, на основу ког се могу информисати о тачном датуму објављивања статистичких саопштења и публикација.
Преко Базе података омогућено је преузимање генерисаних извештаја у .xls, .xml и .pdf форматима.
Електронска библиотека садржи публикације у .pdf, .xls и .txt формату.

Достављање статистичких података (агрегираних података) по основу захтева корисника преко:
  - Веб-апликације „Питајте нас
  - Имејла: stat@stat.gov.rs
  - Поште
  - Телефона

Рокови  решавања захтева корисника за статистичким подацима

            Рок за давање обавештења и достављање корисницима расположивих података је 5 (пет) дана од дана пријема захтева, с тим да се сложенији захтеви који захтевају додатну обраду решавају у року од 15 дана од дана пријема захтева.           

            Рок за достављање података по посебним захтевима даје се у понуди Завода, с тим да се исти може одредити и непосредним договором са корисницима који траже те податке приликом склапања уговора. 


Корисници могу добити (на посебан захтев који се решава о трошку корисника):

- Публикације
- Статистичке податке чија израда подразумева додатну обраду већ објављених података

У Регистру јединица разврставања (РЈР) може се добити:

         Обавештење о разврставању и препис Обавештења о разврставању за следеће јединице разврставања:

            71 – Државни орган
            72 – Правосудни орган
            73 – Орган јединице локалне самоуправе
            74 – Mесну заједницу
            80 – Верску организацију
            81 – Политичку организацију
            85 – Установу
            90 – Остале облике
            94 – Синдикалну организацију
            95 – Скупштину (савет) зграде
            96 – Стечајну масу

Обавештење о разврставању и препис Обавештења о разврставању може се добити и за пословне, oрганизационе и друге јединице у саставу горе наведених јединица разврставања изузев за: синдикалну организацију, скупштину (савет) зграде и стечајну масу.

Поступак ради пружања услуга у Регистру јединица разврставања


Корисничка подршка за Европске статистичке податке (ESDS)

Уколико не можете да пронађете потребне податке на интернет презентацији Евростата или желите додатне информације, молимо Вас да посетите страницу за помоћ корисницима. Корисничку подршку на српском језику води Републички завод за статистику у сарадњи са Евростатом.