hidden hit counter

Публикације по врстама

Комплексне публикације 

Свеобухватне серијске публикације у којима су приказани најзначајнији статистички подаци о економском и друштвеном развоју.

Саопштења за јавност 

Прве и сажете информације о резултатима најважнијих статистичких истраживања намењене медијима.

Саопштења 

Садрже најбитније актуелне информације из различитих статистичких области.

Билтени 

Серијске публикације са коначним резултатима статистичких истраживања у оквиру једне области.

Месечни статистички билтен

Месечне и кварталне серије података из разних области статистике, које обухватају период од 13 месеци, уз одговарајућа методолошка објашњења.

Трендови

Квартална публикација у којој су аналитички дате кварталне и месечне временске серије (оригиналне, десезониране и тренд-циклус). Презентација података је графичка и табеларна. Садржи и ауторске тематске прилоге.

Студије и анализе 

Аналитички прикази о статистичким темама од посебне важности за статистички систем.

Радни документи 

Садрже методолошке, теоретске и аналитичке радове из разних статистичких области.

Методологије и стандарди 

Публикације са детаљним објашњењима методологија и стандарда који се користе приликом спровођења статистичких истраживања.

Књиге пописа

   •  Књиге пописа становништва, домаћинстава и станова
   •  Књиге Пописа пољопривреде

Посебне публикације

Тематске публикације.