hidden hit counter

Пољопривреда и рибарство

Шта све треба да знамо о Попису пољопривреде?


На територији Републике Србије последњи свеобухватни Попис пољопривреде спроведен је 1960. године, док је наредни (1969) спроведен на узорку. Од тада Попис пољопривреде није био спровођен самостално, већ су у оквиру Пописа становништва (1971, 1981, 1991. и 2002) прикупљани основни подаци о домаћинствима која имају пољопривредну производњу.


Подаци добијени Пописом омогућиће преглед стања пољопривреде у Републици Србији на националном, локалном и на нивоу газдинстава, као и формирање квалитетног оквира за спровођење истраживања на узорку, која ће, заједно са Пописом пољопривреде, представљати окосницу система пољопривредне статистике. Попис пољопривреде биће основа за обезбеђивање информација од значаја за вођење економске политике и за придруживање ЕУ.

Јединица посматрања у Попису пољопривреде јесте пољопривредно газдинство, дефинисано као технички и економски самостална производна јединица која има јединствено управљање и на којој привредно друштво, земљорадничка задруга, установа или друго правно лице, предузетник или породично пољопривредно газдинство обавља пољопривредну производњу.
 

Пописом ће бити обухваћена:
     1. породична пољопривредна газдинства која имају најмање 0,5 хектара пољопривредног земљишта на којем обављају пољопривредну производњу, без обзира на то да ли је пољопривредна производња намењена тржишту;
     2. породична пољопривредна газдинства која имају мање од 0,5 хектара пољопривредног земљишта на којем обављају пољопривредну производњу намењену тржишту: ратарску, сточарску, воћарску, виноградарску, повртарску производњу укључујући и печурке, производњу цвећа, осталог украсног биља, као и друге облике пољопривредне производње;
     3. привредна друштва, земљорадничке задруге, и други облици организовања са статусом правног лица, као и предузетници, који су регистровани да претежно обављају делатности пољопривредне производње, и 
     4. привредна друштва, установе и друга правна лица, као и предузетници, регистровани у другој делатности који имају организоване огранке или друге организационе делове у којима се обавља делатност пољопривредне производње на територији Републике Србије.

Попис ће се спровести у складу са Законом о попису пољопривреде 2011. године („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 24/11). Свако одбијање давања података или давање нетачних података повлачи прекршајну одговорност и новчану казну.

Сви су учесници Пописа, у складу са чланом 20. Закона о попису пољопривреде 2011. године, дужни да чувају као службену тајну све податке прикупљене од јединица које се обухватају Пописом а који се односе на личне, породичне, имовинске и економске прилике. Свако поступање супротно од поступања дефинисаних Законом о попису пољопривреде 2011. године повлачи прекршајну одговорност и новчану казну.

Појединачни подаци прикупљени Пописом у складу с овим законом могу се користити искључиво у статистичке сврхе, а објављују се у збирном (агрегираном) облику.

Заштита поверљивих података и ограничење приступа поверљивим подацима регулисана је чланом 46. и чланом 47. Закона о званичној статистици.

Тачност одговора добијених у Попису допринеће стицању сазнања у вези са реалним стањем у пољопривреди Републике Србије. То је од посебног значаја за све будуће кориснике агрегираних података, а посебно за даваоце података – јединице Пописа, који ће моћи да боље планирају пољопривредну производњу, да се пријављују код националних и европских фондова за подршку у пољопривреди и добијају сазнања о томе у коју би пољопривредну грану требало инвестирати.

У циљу што боље припреме предстојећег Пописа пољопривреде у Републици Србији, Републички завод за статистику организовао је и спровео Пробни попис пољопривреде, у периоду 01 – 15. децембра 2009. године, као и Претпописни тест пописа пољопривреде (Претест), у периоду 02 – 16. новембра 2010. године.

Уколико имате додатна питања у вези са Пописом пољопривреде можете нам се обратити на један од следећих начина:

◊ поштом, и то на адресу:
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ СРБИЈЕ,
са назнаком
ЗА ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ
МИЛАНА РАКИЋА бр. 5, 11000 БЕОГРАД, или

◊ на и-мејл: stat@stat.gov.rs, или

◊ путем телефона: 011 2410 397