hidden hit counter

Запосленост и зараде

Обавештeња   

Зараде

Републички завод за статистику  почев од 2018. године просечне зараде рачуна на основу података из евиденције Пореске управе. Због преласка на нови извор података и нову методологију, месечна саопштења о просечним зарадама се објављују 55 дана по истеку месеца на који се зараде односе

Табеле 1. и 2. Просечне зараде и индекси зарада 

Табела 3. Просечне зараде по областима делатности 
Табела 4. Просечне зараде по општинама и градовима 
Табелa 5. Просечне зараде у јавном сектору 
Зараде за 2017. израчунате на основу података из евиденције Пореске управе
(Подаци из ових табела се могу користити искључиво у аналитичке сврхе)
 
 

Различити концепти запослености – регистрована и анкетна запосленост 

Регистрована запосленост 

- Просек за 2016. год  

- Републички завод за статистику (РЗС)  је објавио податке о регистрованој запослености у Републици Србији за 2015. годину  базиране на подацима из Централног регистра обавезног социјалног осигурања, као  и ревидиране податке о запослености за период од  2000. до  2014. године.    

 

Анкета о радној снази

- Дана 11.05.2016. године Републички завод за статистику (РЗС) објављује ревидиране податке из Анкете о радној снази (АРС) за 2014. и 2015. годину.     
- стари формат табела из саопштења   
- нови формат табела из саопштења    
 

Подаци

Анкета о радној снази (АРС)

Стопе активности, запослености, неактивности и незапослености

Укупно становништво према радној активности, старости и региону  
 


Пилот-истраживање о структури зарада за 2014. годину

- Дана 16.06.2017. године Републички завод за статистику објављује резултате „Пилот-истраживања о структури зарада“ које је, у Републици Србији,  први пут спроведено током 2015, а подаци се односе на 2014. годину. 

- Табеларни прикази:

     Годишњи подаци, 2014.     
     Месечни подаци, октобар 2014.     
     Платни јаз између жена и мушкараца, октобар 2014.