hidden hit counter

Подаци

Актуелни показатељи

Република Србија 
1) 

Процена броја становника 01.01.2017. 7 040 272
Закључени бракови 2016. 35 921
Разведени бракови 2016. 9 046
Живорођени  2016. 64 734
Умрли 2016. 100 834
Природни прираштај 2016. -36 100                          
Квартални бруто домаћи производ  I kv. 2017./I kv. 2016. реални раст 1,2%
Индекси потрошачких цена јун 2017 / мај 2017  раст 0,2%
Индекси потрошачких цена јун 2017 / јун 2016 раст 3,6%
Индекс индустријске производње мај 2017 / мај 2016. раст 6,2%
Спољнотрговинска робна размена јануар - мај 2017. 15 018,9 мил. долара
Спољнотрговинска робна размена јануар - децембар 2016. 34 130,1 мил. долара
Промет робе у трговини на мало у текућим ценама мај 2017 / мај 2016.  раст 11,1% 
Промет робе у трговини на мало у сталним ценама мај 2017 / мај 2016.  раст 6,1%
Просечна бруто зарада  јун 2017. 67 857 динара 
Просечна нето зарада  јун 2017. 49 238 динара
Стопа незапослености укупно I квартал 2017. 14,6%
2016. 15,3%
Стопа незапослености од 15 - 64 године I квартал 2017. 15,2%
2016. 15,9%
Релативна линија ризика од сиромаштва 2015. 14 920 динара
Стопа ризика од сиромаштва  2015. 25,4 %
Просечна месечна потрошња по домаћинству I квартал 2017. 61 370 динара
Просечна месечна потрошња по домаћинству 2016. 60 720 динара
Рачунари у домаћинству 2016. 65,8%
Интернет у домаћинству 2016. 64,7%

 1)  Без података за АП Косово и Метохија