hidden hit counter

Подаци

Актуелни показатељи

Република Србија 
1) 

Процена броја становника 01.01.2016. 7 076 372
Закључени бракови 2015. 36 949
Разведени бракови 2015. 9 381
Живорођени  2015. 65 657
Умрли 2015. 103 678
Природни прираштај 2015. -38 021                          
Квартални бруто домаћи производ  IV кв. 2016. / IV кв. 2015. реални раст 2,5%
Индекси потрошачких цена март 2017 / фебруар 2017  раст 0,2%
Индекси потрошачких цена март 2017 / март 2016 раст 3,6%
Индекс индустријске производње фебруар 2017 / фебруар 2016.  пад 1,7%
Спољнотрговинска робна размена фебруар 2017. 5 108,5 мил. долара
Спољнотрговинска робна размена јануар - децембар 2016. 34 136,2 мил. долара
Промет робе у трговини на мало у текућим ценама фебруар 2017 / фебруар 2016.  раст 6,6% 
Промет робе у трговини на мало у сталним ценама фебруар 2017 / фебруар 2016.  раст 1,1%
Просечна бруто зарада  фебруар 2017. 64 847 динара 
Просечна нето зарада  фебруар 2017. 46 990 динара
Стопа незапослености укупно IV квартал 2016. 13,0%
2016. 15,3%
Стопа незапослености од 15 - 64 године IV квартал 2016. 13,6%
2016. 15,9%
Релативна линија ризика од сиромаштва 2015. 14 920 динара
Стопа ризика од сиромаштва  2015. 25,4 %
Просечна месечна потрошња по домаћинству IV квартал 2016. 61 467 динара
Просечна месечна потрошња по домаћинству 2016. 60720 динара
Рачунари у домаћинству 2016. 65,8%
Интернет у домаћинству 2016. 64,7%

 1)  Без података за АП Косово и Метохија