hidden hit counter

Подаци

Актуелни показатељи

Република Србија 
1) 

Процена броја становника 01.01.2015. 7 114 393
Закључени бракови 2014. 36 429
Разведени бракови 2014. 7 614
Живорођени  2014. 66 461
Умрли 2014. 101 247
Природни прираштај 2014. -34 786
Квартални бруто домаћи производ - флеш процена I кв. 2016. / I кв. 2015. реални раст 3,5%
Квартални бруто домаћи производ IV кв. 2015. / IV кв. 2014. реални раст 1,2%
Бруто домаћи производ  2013. реални раст 2,6%
Индекс потрошачких цена април 2016 / март 2016.  раст 0,4%
Индекс потрошачких цена април 2016 / април 2015. раст 0,4%
Индекс индустријске производње март 2016/ март 2015.  раст 8,8%
Спољнотрговинска робна размена јануар - март 2016. 7 811,9 мил. долара
Спољнотрговинска робна размена јануар - децембар 2015. 31 581,4 мил. долара
Промет робе у трговини на мало у текућим ценама март 2016 / март 2015.  раст 10,3% 
Промет робе у трговини на мало у сталним ценама март 2016 / март 2015.  раст 12,7%
Просечна бруто зарада  април 2016. 67 464 динара 
Просечна нето зарада  април 2016. 49 249 динара
Стопа незапослености укупно IV квартал 2015. 17,9%
Стопа незапослености од 15 - 64 године IV квартал 2015. 18,5%
Релативна линија ризика од сиромаштва 2015. 14 920 динара
Стопа ризика од сиромаштва  2015. 25,4 %
Просечна месечна потрошња по домаћинству 2015. 59 052 динара
Просечна месечна потрошња по домаћинству 2014. година (ревидирани подаци) 58 713 динара
Рачунари у домаћинству 2015. 64,4%
Интернет у домаћинству 2015. 63,8%

 1)  Без података за АП Косово и Метохија