hidden hit counter

Подаци

Актуелни показатељи

Република Србија 
1) 

Процена броја становника 01.01.2015. 7 114 393
Закључени бракови 2014. 36 429
Разведени бракови 2014. 7 614
Живорођени  2014. 66 461
Умрли 2014. 101 247
Природни прираштај 2014. -34 786
Квартални бруто домаћи производ III кв. 2015. / III кв. 2014. реални раст 2,2%
Бруто домаћи производ  2013. реални раст 2,6%
Индекс потрошачких цена октобар 2015 / септембар 2015.  пад -0,2%
Индекс потрошачких цена октобар 2015 / октобар 2014. раст 1,4%
Индекс индустријске производње октобар 2015/ октобар 2014.  раст 7,8%
Спољнотрговинска робна размена јануар - октобар 2015. 26 338,3 мил. долара
Спољнотрговинска робна размена јануар - децембар 2014. 35 454,2 мил. долара
Промет робе у трговини на мало у текућим ценама октобар 2015 / октобар 2014.  раст 1,0% 
Промет робе у трговини на мало у сталним ценама октобар 2015 / октобар 2014.  раст 2,4%
Просечна бруто зарада  октобар 2015. 60 767 динара 
Просечна нето зарада  октобар 2015. 44 124 динара
Стопа незапослености укупно III квартал 2015. 16,7%
Стопа незапослености од 15 - 64 године III квартал 2015. 17,3%
Релативна линија ризика од сиромаштва 2014. 13 408 динара
Стопа ризика од сиромаштва  2014. 25,6 %
Просечна месечна потрошња по домаћинству II квартал 2015. 57 820 динара
Просечна месечна потрошња по домаћинству 2014. 54 424 динара
Рачунари у домаћинству 2015. 64,4%
Интернет у домаћинству 2015. 63,8%

 1)  Без података за АП Косово и Метохија