hidden hit counter

Подаци

Актуелни показатељи

Република Србија 
1) 

Процена броја становника 01.01.2014. 7 146 759
Закључени бракови 2013. 36 209
Разведени бракови 2013. 8 170
Живорођени  2013. 65 554
Умрли 2013. 100 300
Природни прираштај 2013. -34 746
Квартални бруто домаћи производ  III квартал 2014/III квартал 2013.  реални пад 3,6%
Бруто домаћи производ  2012. реални пад 1,5%
Индекс потрошачких цена новембар 2014/октобар 2014.  без промена 0,0%
Индекс потрошачких цена новембар 2014/новембар 2013. раст 2,4%
Индекс индустријске производње октобар 2014/октобар 2013.  пад 11,2%
Спољнотрговинска робна размена јануар-октобар 2014. 29 796,8 мил. долара
Спољнотрговинска робна размена јануар-децембар 2013. 35 162,4 мил. долара
Промет робе у трговини на мало у текућим ценама октобар 2014/октобар 2013.  раст 2,6% 
Промет робе у трговини на мало у сталним ценама октобар 2014/октобар 2013.  раст 1,5%
Просечна бруто зарада  октобар 2014. 61 963 динара 
Просечна нето зарада  октобар 2014. 44 938 динара
Стопа незапослености укупно I квартал 2014. 20,8%
Стопа незапослености од 15 - 64 године I квартал 2014. 21,6%
Релативна линија сиромаштва по домаћинству 2012. 13 680 динара
Стопа ризика од сиромаштва  2012. 24,6 %
Просечна месечна потрошња по домаћинству III квартал 2014. 52 359 динара
Просечна месечна потрошња по домаћинству II квартал 2014. 50 827 динара
Рачунари у домаћинству 2014. 63,2%
Интернет у домаћинству 2014. 62,8%

 1)  Без података за АП Косово и Метохија