hidden hit counter

Подаци

Актуелни показатељи

Република Србија 1)

Процена броја становника
 
01.01.2014.
7 146 759

Бракови 2013.
Закључени 
36 209
Разведени
8 170


Витални догађаји 2013.
Живорођени
65 554
Умрли
100 300
Природни прираштај
-34 746
Квартални бруто домаћи производ  
I кв. 2014./I кв. 2013. 
 
реални раст 0,1%
Квартални бруто домаћи производ - флеш процена 
II кв. 2014./II кв. 2013. 
 
реални пад 1,1%
Бруто домаћи производ  
2012. 
 
реални пад 1,5%

Индекс потрошачких цена
јул 2014. / јун 2014. 
пад 0,1%
јул 2014. / јул 2013.
раст 2,1%
Индекс индустријске производње
 
  јул 2014. / јул 2013. 
пад 13%
Спољнотрговинска робна размена
 
јануар - јул 2014.
21 061,8 милиона долара
Спољнотрговинска робна размена
 
јануар - децембар 2013.
35 162,4 милиона долара

Промет робе у трговини на мало

јул 2014. / јул 2013. 
раст 6,6% у текућим ценама
раст 5,3% у сталним ценама

Просечна зарада

јул 2014.
бруто: 62 380 динара  
нето:   45 216 динара  
Стопа незапослености
(Анкета о радној снази)

I квартал 2014.
укупно: 20,8%
15 - 64 године: 21,6%
Релативна линија сиромаштва
по домаћинству
2012.
13 680 динара
Стопа ризика од сиромаштва 2012.
24,6 %
Просечна месечна потрошња
по домаћинству
први квартал 2014.
55 240 динара
први квартал 2013.
51 930 динара

Употреба информационо-
комуникационих технологија 


2013.
59,9% домаћинстава
поседује рачунар
55,8% домаћинстава поседује
Интернет прикључак

 1)  Без података за АП Косово и Метохија