hidden hit counter

Подаци

Актуелни показатељи

Република Србија 
1) 

Процена броја становника 01.01.2015. 7 114 393
Закључени бракови 2014. 36 429
Разведени бракови 2014. 7 614
Живорођени  2014. 66 461
Умрли 2014. 101 247
Природни прираштај 2014. -34 786
Квартални бруто домаћи производ II кв. 2015. / II кв. 2014. реални раст 1,0%
Бруто домаћи производ  2013. реални раст 2,6%
Индекс потрошачких цена август 2015 / јул 2015.  раст 0,9%
Индекс потрошачких цена август 2015 / август 2014. раст 2,1%
Индекс индустријске производње август 2015/ август 2014.  раст 12,9%
Спољнотрговинска робна размена јануар - август 2015. 20 759,3 мил. долара
Спољнотрговинска робна размена јануар - децембар 2014. 35 454,2 мил. долара
Промет робе у трговини на мало у текућим ценама август 2015 / август 2014.  раст 0,7% 
Промет робе у трговини на мало у сталним ценама август 2015 / август 2014.  раст 1,0%
Просечна бруто зарада  август 2015. 61 538 динара 
Просечна нето зарада  август 2015. 44 630 динара
Стопа незапослености укупно II квартал 2015. 17,9%
Стопа незапослености од 15 - 64 године II квартал 2015. 18,4%
Релативна линија сиромаштва по домаћинству 2012. 13 680 динара
Стопа ризика од сиромаштва  2012. 24,6 %
Просечна месечна потрошња по домаћинству II квартал 2015. 57 820 динара
Просечна месечна потрошња по домаћинству 2014. 54 424 динара
Рачунари у домаћинству 2015. 64,4%
Интернет у домаћинству 2015. 63,8%

 1)  Без података за АП Косово и Метохија