hidden hit counter

Подаци

Актуелни показатељи

Република Србија 1)

Процена броја становника
 
01.01.2013.
7 181 505

Бракови 2012.
Закључени 
34 639
Разведени
7 372


Витални догађаји 2012.
Живорођени
67 257
Умрли
102 400
Природни прираштај
-35 143
Квартални бруто домаћи производ  
IV кв. 2013./IV кв. 2012. 
 
реални раст 2,7%
Бруто домаћи производ  
2012. 
 
реални пад 1,5%

Индекс потрошачких цена
март 2014. / фебруар 2014. 
пад 0,3%
март 2014. / март 2013.
раст 2,3%
Индекс индустријске производње
 
  фебруар 2014. / фебруар 2013. 
раст 1,1%
Спољнотрговинска робна размена
 
јануар - фебруар 2014.
5 200,8 милиона долара
Спољнотрговинска робна размена
 
јануар - децембар 2012.
30 366,7 милиона долара

Промет робе у трговини на мало

фебруар 2014. / фебруар 2013. 
раст 2,1% у текућим ценама
раст 0,2% у сталним ценама

Просечна зарада

фебруар 2014.
бруто: 60 845 динара  
нето:   44 057 динара  
Стопа незапослености
(Анкета о радној снази)

октобар 2013.
укупно: 20,1%
15 - 64 године: 21,0%
Релативна линија сиромаштва
по домаћинству
2012.
13 680 динара
Стопа ризика од сиромаштва 2012.
24,6 %
Просечна месечна потрошња
по домаћинству
четврти квартал 2013.
55 881 динара
2012.
49 700 динара

Употреба информационо-
комуникационих технологија 


2013.
59,9% домаћинстава
поседује рачунар
55,8% домаћинстава поседује
Интернет прикључак

 1)  Без података за АП Косово и Метохија