hidden hit counter

Подаци

Актуелни показатељи

Република Србија 
1) 

Процена броја становника 01.01.2015. 7 114 393
Закључени бракови 2014. 36 429
Разведени бракови 2014. 7 614
Живорођени  2014. 66 461
Умрли 2014. 101 247
Природни прираштај 2014. -34 786
Квартални бруто домаћи производ III кв. 2015. / III кв. 2014. реални раст 2,2%
Бруто домаћи производ  2013. реални раст 2,6%
Индекс потрошачких цена децембар 2015 / новембар 2015.  пад -0,2%
Индекс потрошачких цена децембар 2015 / децембар 2014. раст 1,5%
Индекс индустријске производње децембар 2015/ децембар 2014.  раст 11,0%
Спољнотрговинска робна размена јануар - децембар 2015. 31 581,4 мил. долара
Спољнотрговинска робна размена јануар - децембар 2014. 35 454,2 мил. долара
Промет робе у трговини на мало у текућим ценама децембар 2015 / децембар 2014.  раст 5,0% 
Промет робе у трговини на мало у сталним ценама децембар 2015 / децембар 2014.  раст 5,4%
Просечна бруто зарада  децембар 2015. 70 763 динара 
Просечна нето зарада  децембар 2015. 51 485 динара
Стопа незапослености укупно III квартал 2015. 16,7%
Стопа незапослености од 15 - 64 године III квартал 2015. 17,3%
Релативна линија ризика од сиромаштва 2014. 13 408 динара
Стопа ризика од сиромаштва  2014. 25,6 %
Просечна месечна потрошња по домаћинству III квартал 2015. 58 644 динара
Просечна месечна потрошња по домаћинству 2014. 54 424 динара
Рачунари у домаћинству 2015. 64,4%
Интернет у домаћинству 2015. 63,8%

 1)  Без података за АП Косово и Метохија