hidden hit counter

Подаци

Актуелни показатељи

Република Србија 
1) 

Процена броја становника 01.01.2016. 7 076 372
Закључени бракови 2015. 36 949
Разведени бракови 2015. 9 381
Живорођени  2015. 65 657
Умрли 2015. 103 678
Природни прираштај 2015. -38 021                          
Квартални бруто домаћи производ III кв. 2016. / III кв. 2015. реални раст 2,6%
Бруто домаћи производ  2015. реални раст 0,8%
Индекс потрошачких цена октобар 2016 / септембар 2016.  раст 0,7%
Индекс потрошачких цена октобар  2016 / октобар 2015. раст 1,5%
Индекс индустријске производње октобар 2016 / октобар 2015.  раст 3,2%
Спољнотрговинска робна размена јануар - октобар 2016. 28 251,0 мил. долара
Спољнотрговинска робна размена јануар - децембар 2015. 31 589,1 мил. долара
Промет робе у трговини на мало у текућим ценама октобар 2016 / октобар 2015.  раст 6,2% 
Промет робе у трговини на мало у сталним ценама октобар 2016 / октобар 2015.  раст 5,2%
Просечна бруто зарада  октобар 2016. 62 414 динара 
Просечна нето зарада  октобар 2016. 45 281 динара
Стопа незапослености укупно III квартал 2016. 13,8%
Стопа незапослености од 15 - 64 године III квартал 2016. 14,4%
Релативна линија ризика од сиромаштва 2015. 14 920 динара
Стопа ризика од сиромаштва  2015. 25,4 %
Просечна месечна потрошња по домаћинству 2015. 59 052 динара
Просечна месечна потрошња по домаћинству 2014. година (ревидирани подаци) 58 713 динара
Рачунари у домаћинству 2016. 65,8%
Интернет у домаћинству 2016. 64,7%

 1)  Без података за АП Косово и Метохија