hidden hit counter

Подаци

Актуелни показатељи

Република Србија 
1) 

Процена броја становника 01.01.2016. 7 076 372
Закључени бракови 2015. 36 949
Разведени бракови 2015. 9 381
Живорођени  2015. 65 657
Умрли 2015. 103 678
Природни прираштај 2015. -38 021                          
Квартални бруто домаћи производ III кв. 2016. / III кв. 2015. реални раст 2,6%
Бруто домаћи производ  2015. реални раст 0,8%
Индекс потрошачких цена децембар 2016 / новембар 2016.  пад -0,1%
Индекс потрошачких цена децембар 2016 / децембар 2015. раст 1,6%
Индекс индустријске производње новембар 2016 / новембар 2015.  раст 1,3%
Спољнотрговинска робна размена јануар - новембар 2016. 31 161,9 мил. долара
Спољнотрговинска робна размена јануар - децембар 2015. 31 589,1 мил. долара
Промет робе у трговини на мало у текућим ценама новембар 2016 / новембар 2015.  раст 8,7% 
Промет робе у трговини на мало у сталним ценама новембар 2016 / новембар 2015.  раст 7,4%
Просечна бруто зарада  новембар 2016. 63 061 динара 
Просечна нето зарада  новембар 2016. 45 767 динара
Стопа незапослености укупно III квартал 2016. 13,8%
Стопа незапослености од 15 - 64 године III квартал 2016. 14,4%
Релативна линија ризика од сиромаштва 2015. 14 920 динара
Стопа ризика од сиромаштва  2015. 25,4 %
Просечна месечна потрошња по домаћинству III квартал 2016. 60 615 динара
Просечна месечна потрошња по домаћинству 2015. 59 052 динара
Рачунари у домаћинству 2016. 65,8%
Интернет у домаћинству 2016. 64,7%

 1)  Без података за АП Косово и Метохија