hidden hit counter

Подаци

Актуелни показатељи

Република Србија 
1) 

Процена броја становника 01.01.2016. 7 076 372
Закључени бракови 2015. 36 949
Разведени бракови 2015. 9 381
Живорођени  2015. 65 657
Умрли 2015. 103 678
Природни прираштај 2015. -38 021                          
Квартални бруто домаћи производ  I kv. 2017./I kv. 2016. реални раст 1,2%
Индекси потрошачких цена мај 2017 / април 2017  пад -0,5%
Индекси потрошачких цена мај 2017 / мај 2016 раст 3,5%
Индекс индустријске производње април 2017 / април 2016. пад 2,6%
Спољнотрговинска робна размена јануар - април 2017. 11 598,7 мил. долара
Спољнотрговинска робна размена јануар - децембар 2016. 34 136,2 мил. долара
Промет робе у трговини на мало у текућим ценама април 2017 / април 2016.  раст 4,8% 
Промет робе у трговини на мало у сталним ценама април 2017 / април 2016.  пад 0,9%
Просечна бруто зарада  април 2017. 68 246 динара 
Просечна нето зарада  април 2017. 49 635 динара
Стопа незапослености укупно I квартал 2017. 14,6%
2016. 15,3%
Стопа незапослености од 15 - 64 године I квартал 2017. 15,2%
2016. 15,9%
Релативна линија ризика од сиромаштва 2015. 14 920 динара
Стопа ризика од сиромаштва  2015. 25,4 %
Просечна месечна потрошња по домаћинству IV квартал 2016. 61 467 динара
Просечна месечна потрошња по домаћинству 2016. 60720 динара
Рачунари у домаћинству 2016. 65,8%
Интернет у домаћинству 2016. 64,7%

 1)  Без података за АП Косово и Метохија