hidden hit counter

Подаци

Актуелни показатељи

Република Србија 
1) 

Процена броја становника 01.01.2014. 7 146 759
Закључени бракови 2013. 36 209
Разведени бракови 2013. 8 170
Живорођени  2013. 65 554
Умрли 2013. 100 300
Природни прираштај 2013. -34 746
Квартални бруто домаћи производ I кв. 2015. / I кв. 2014. реални пад 1,8%
Бруто домаћи производ  2013. реални раст 2,6%
Индекс потрошачких цена мај 2015 / април 2015.  пад 0,3%
Индекс потрошачких цена мај 2015 / мај 2014. раст 1,5%
Индекс индустријске производње април 2015/април 2014.  пад 0,1%
Спољнотрговинска робна размена јануар - мај 2015. 12 757,2 мил. долара
Спољнотрговинска робна размена јануар - децембар 2014. 35 493,1 мил. долара
Промет робе у трговини на мало у текућим ценама мај 2015 / мај 2014.  раст 1,4% 
Промет робе у трговини на мало у сталним ценама мај 2015 / мај 2014.  раст 1,5%
Просечна бруто зарада  мај 2015. 60 487 динара 
Просечна нето зарада  мај 2015. 43 964 динара
Стопа незапослености укупно I квартал 2015. 19,2%
Стопа незапослености од 15 - 64 године I квартал 2015. 19,9%
Релативна линија сиромаштва по домаћинству 2012. 13 680 динара
Стопа ризика од сиромаштва  2012. 24,6 %
Просечна месечна потрошња по домаћинству IV квартал 2014. 59 289 динара
Просечна месечна потрошња по домаћинству 2014. 54 424 динара
Рачунари у домаћинству 2014. 63,2%
Интернет у домаћинству 2014. 62,8%

 1)  Без података за АП Косово и Метохија