hidden hit counter

Подаци

Актуелни показатељи

Република Србија 1)

Процена броја становника
 
01.01.2014.
7 146 759

Бракови 2013.
Закључени 
36 209
Разведени
8 170


Витални догађаји 2013.
Живорођени
65 554
Умрли
100 300
Природни прираштај
-34 746
Квартални бруто домаћи производ  
I кв. 2014./I кв. 2013. 
 
реални раст 0,1%
Бруто домаћи производ  
2012. 
 
реални пад 1,5%

Индекс потрошачких цена
јун 2014. / мај 2014. 
раст 0,1%
јун 2014. / јун 2013.
раст 1,3%
Индекс индустријске производње
 
  мај 2014. / мај 2013. 
пад 7,0%
Спољнотрговинска робна размена
 
јануар - мај 2014.
14 789,8 милиона долара
Спољнотрговинска робна размена
 
јануар - децембар 2013.
35 162,4 милиона долара

Промет робе у трговини на мало

мај 2014. / мај 2013. 
раст 1,3% у текућим ценама
пад 0,3% у сталним ценама

Просечна зарада

мај 2014.
бруто: 60 966 динара  
нето:   44 184 динара  
Стопа незапослености
(Анкета о радној снази)

I квартал 2014.
укупно: 20,8%
15 - 64 године: 21,6%
Релативна линија сиромаштва
по домаћинству
2012.
13 680 динара
Стопа ризика од сиромаштва 2012.
24,6 %
Просечна месечна потрошња
по домаћинству
први квартал 2014.
55 240 динара
први квартал 2013.
51 930 динара

Употреба информационо-
комуникационих технологија 


2013.
59,9% домаћинстава
поседује рачунар
55,8% домаћинстава поседује
Интернет прикључак

 1)  Без података за АП Косово и Метохија