hidden hit counter

Подаци

Актуелни показатељи

Република Србија 
1) 

Процена броја становника 01.01.2015. 7 114 393
Закључени бракови 2014. 36 429
Разведени бракови 2014. 7 614
Живорођени  2014. 66 461
Умрли 2014. 101 247
Природни прираштај 2014. -34 786
Квартални бруто домаћи производ II кв. 2015. / II кв. 2014. реални раст 1,0%
Бруто домаћи производ  2013. реални раст 2,6%
Индекс потрошачких цена јул 2015 / јун 2015.  пад 0,9%
Индекс потрошачких цена јул 2015 / јул 2014. раст 1,0%
Индекс индустријске производње јул 2015/ јул 2014.  раст 13,0%
Спољнотрговинска робна размена јануар - јул 2015. 18 358,9 мил. долара
Спољнотрговинска робна размена јануар - децембар 2014. 35 454,2 мил. долара
Промет робе у трговини на мало у текућим ценама јул 2015 / јул 2014.  раст 3,0% 
Промет робе у трговини на мало у сталним ценама јул 2015 / јул 2014.  раст 3,4%
Просечна бруто зарада  јул 2015. 62 687 динара 
Просечна нето зарада  јул 2015. 45 601 динара
Стопа незапослености укупно II квартал 2015. 17,9%
Стопа незапослености од 15 - 64 године II квартал 2015. 18,4%
Релативна линија сиромаштва по домаћинству 2012. 13 680 динара
Стопа ризика од сиромаштва  2012. 24,6 %
Просечна месечна потрошња по домаћинству IV квартал 2014. 59 289 динара
Просечна месечна потрошња по домаћинству 2014. 54 424 динара
Рачунари у домаћинству 2014. 63,2%
Интернет у домаћинству 2014. 62,8%

 1)  Без података за АП Косово и Метохија