hidden hit counter

Подаци

Актуелни показатељи

Република Србија 
1) 

Процена броја становника 01.01.2017. 7 040 272
Закључени бракови 2016. 35 921
Разведени бракови 2016. 9 046
Живорођени  2016. 64 734
Умрли 2016. 100 834
Природни прираштај 2016. -36 100                          
Годишњи бруто домаћи производ 2016. реални раст 2,8%
Квартални бруто домаћи производ III kв. 2017./III kв. 2016. реални раст 2,1%
Индекси потрошачких цена децембар 2017 / новембар 2017   без промене 0,0%
Индекси потрошачких цена децембар 2017 / децембар 2016 раст 3,0%
Индекс индустријске производње октобар 2017 / октобар 2016. раст 4,4%
Спољнотрговинска робна размена јануар - новембар 2017. 35 496,3 мил. долара
Спољнотрговинска робна размена јануар - децембар 2016. 34 130,1 мил. долара
Промет робе у трговини на мало у текућим ценама новембар 2017 / новембар 2016.  раст 6,6% 
Промет робе у трговини на мало у сталним ценама новембар 2017 / новембар 2016.  раст 2,9%
Просечна бруто зарада  новембар 2017. 65 609 динара 
Просечна нето зарада  новембар 2017. 47 575 динара
Стопа незапослености укупно III квартал 2017. 12,9%
2016. 15,3%
Стопа незапослености од 15 - 64 године III квартал 2017. 13,5%
2016. 15,9%
Релативна линија ризика од сиромаштва 2015. 14 920 динара
Стопа ризика од сиромаштва  2015. 25,4 %
Просечна месечна потрошња по домаћинству III квартал 2017. 62 190 динара
Просечна месечна потрошња по домаћинству 2016. 60 720 динара
Рачунари у домаћинству 2016. 65,8%
Интернет у домаћинству 2016. 64,7%

 1)  Без података за АП Косово и Метохија