hidden hit counter

Подаци

Актуелни показатељи

Република Србија 
1) 

Процена броја становника 01.01.2016. 7 076 372
Закључени бракови 2015. 36 949
Разведени бракови 2015. 9 381
Живорођени  2015. 65 657
Умрли 2015. 103 678
Природни прираштај 2015. -38 021                          
Квартални бруто домаћи производ II кв. 2016. / II кв. 2015. реални раст 2,0%
Бруто домаћи производ  2015. реални раст 0,8%
Индекс потрошачких цена септембар 2016 / август 2016.  пад -0,6%
Индекс потрошачких цена септембар 2016 / септембар 2015. раст 0,6%
Индекс индустријске производње август 2016 / август 2015.  раст 5,1%
Спољнотрговинска робна размена јануар - август 2016. 22 338,4 мил. долара
Спољнотрговинска робна размена јануар - децембар 2015. 31 589,1 мил. долара
Промет робе у трговини на мало у текућим ценама август 2016 / август 2015.  раст 6,7% 
Промет робе у трговини на мало у сталним ценама август 2016 / август 2015.  раст 6,7%
Просечна бруто зарада  август 2016. 62 474 динара 
Просечна нето зарада  август 2016. 45 286 динара
Стопа незапослености укупно I квартал 2016. 19,0%
Стопа незапослености од 15 - 64 године I квартал 2016. 19,7%
Релативна линија ризика од сиромаштва 2015. 14 920 динара
Стопа ризика од сиромаштва  2015. 25,4 %
Просечна месечна потрошња по домаћинству 2015. 59 052 динара
Просечна месечна потрошња по домаћинству 2014. година (ревидирани подаци) 58 713 динара
Рачунари у домаћинству 2016. 65,8%
Интернет у домаћинству 2016. 64,7%

 1)  Без података за АП Косово и Метохија