hidden hit counter

Подаци

Актуелни показатељи

Република Србија 
1) 

Процена броја становника 01.01.2014. 7 146 759
Закључени бракови 2013. 36 209
Разведени бракови 2013. 8 170
Живорођени  2013. 65 554
Умрли 2013. 100 300
Природни прираштај 2013. -34 746
Квартални бруто домаћи производ  IV квартал 2014/IV квартал 2013.  реални пад 1,8%
Квартални бруто домаћи производ – флеш процена I кв. 2015. / I кв. 2014. реални пад 1,9%
Бруто домаћи производ  2013. реални раст 2,6%
Индекс потрошачких цена април 2015 / март 2015.  раст 0,5%
Индекс потрошачких цена април 2015 / април 2014. раст 1,8%
Индекс индустријске производње март2015/март 2014.  пад 0,2%
Спољнотрговинска робна размена јануар - март 2015. 7 483,7 мил. долара
Спољнотрговинска робна размена јануар - децембар 2014. 35 493,1 мил. долара
Промет робе у трговини на мало у текућим ценама март 2015 / март 2014.  пад 5,2% 
Промет робе у трговини на мало у сталним ценама март 2015 / март 2014.  пад 5,1%
Просечна бруто зарада  март 2015. 59 141 динара 
Просечна нето зарада  март 2015. 43 121 динара
Стопа незапослености укупно 2014. 18,9%
Стопа незапослености од 15 - 64 године 2014. 19,7%
Релативна линија сиромаштва по домаћинству 2012. 13 680 динара
Стопа ризика од сиромаштва  2012. 24,6 %
Просечна месечна потрошња по домаћинству IV квартал 2014. 59 289 динара
Просечна месечна потрошња по домаћинству 2014. 54 424 динара
Рачунари у домаћинству 2014. 63,2%
Интернет у домаћинству 2014. 62,8%

 1)  Без података за АП Косово и Метохија