hidden hit counter

Подаци

Актуелни показатељи

Република Србија 
1) 

Процена броја становника 01.01.2017. 7 040 272
Закључени бракови 2016. 35 921
Разведени бракови 2016. 9 046
Живорођени  2016. 64 734
Умрли 2016. 100 834
Природни прираштај 2016. -36 100                          
Квартални бруто домаћи производ  I kв. 2017./I kв. 2016. реални раст 1,2%
Квартални бруто домаћи производ – флеш процена II kв. 2017./II kв. 2016. реални раст 1,3%
Индекси потрошачких цена јул 2017 / јун 2017  пад -0,4%
Индекси потрошачких цена јул 2017 / јул 2016 раст 3,2%
Индекс индустријске производње јун 2017 / јун 2016. раст 5,7%
Спољнотрговинска робна размена јануар - јун 2017. 18 465,1 мил. долара
Спољнотрговинска робна размена јануар - децембар 2016. 34 130,1 мил. долара
Промет робе у трговини на мало у текућим ценама јун 2017 / јун 2016.  раст 9,9% 
Промет робе у трговини на мало у сталним ценама јун 2017 / јун 2016.  раст 5,3%
Просечна бруто зарада  јун 2017. 67 857 динара 
Просечна нето зарада  јун 2017. 49 238 динара
Стопа незапослености укупно I квартал 2017. 14,6%
2016. 15,3%
Стопа незапослености од 15 - 64 године I квартал 2017. 15,2%
2016. 15,9%
Релативна линија ризика од сиромаштва 2015. 14 920 динара
Стопа ризика од сиромаштва  2015. 25,4 %
Просечна месечна потрошња по домаћинству I квартал 2017. 61 370 динара
Просечна месечна потрошња по домаћинству 2016. 60 720 динара
Рачунари у домаћинству 2016. 65,8%
Интернет у домаћинству 2016. 64,7%

 1)  Без података за АП Косово и Метохија