hidden hit counter

Подаци

Актуелни показатељи

Република Србија 
1) 

Процена броја становника 01.01.2014. 7 146 759
Закључени бракови 2013. 36 209
Разведени бракови 2013. 8 170
Живорођени  2013. 65 554
Умрли 2013. 100 300
Природни прираштај 2013. -34 746
Квартални бруто домаћи производ  IV квартал 2014/IV квартал 2013.  реални пад 1,8%
Бруто домаћи производ  2013. реални раст 2,6%
Индекс потрошачких цена фебруар 2015 / јануар 2015.  раст 0,9%
Индекс потрошачких цена фебруар 2015 / фебруар 2014. раст 0,8%
Индекс индустријске производње јануар 2015/јануар 2014.  пад 2,4%
Спољнотрговинска робна размена јануар 2015. 2 130,5 мил. долара
Спољнотрговинска робна размена јануар - децембар 2014. 35 493,1 мил. долара
Промет робе у трговини на мало у текућим ценама јануар 2015/јануар 2014.  раст 0,5% 
Промет робе у трговини на мало у сталним ценама јануар 2015/јануар 2014.  раст 3,6%
Просечна бруто зарада  фебруар 2015. 58 992 динара 
Просечна нето зарада  фебруар 2015. 42 749 динара
Стопа незапослености укупно IV квартал 2014. 16,8%
Стопа незапослености од 15 - 64 године IV квартал 2014. 17,6%
Релативна линија сиромаштва по домаћинству 2012. 13 680 динара
Стопа ризика од сиромаштва  2012. 24,6 %
Просечна месечна потрошња по домаћинству IV квартал 2014. 59 289 динара
Просечна месечна потрошња по домаћинству 2013. 49 700 динара
Рачунари у домаћинству 2014. 63,2%
Интернет у домаћинству 2014. 62,8%

 1)  Без података за АП Косово и Метохија