hidden hit counter

Становништво

СТАНОВНИШТВО                                           ИНФОГРАФИКА

Попис становништва, домаћинстава и станова 2011.    

Република Србија

Број становника 7 186 862
   Мушкарци 3 499 176
   Жене 3 687 686
Просечна старост 42.2
Број домаћинстава 2 487 886
Просечан број чланова домаћинства 2.88
Број породица 2 125 772
Број станова 3 231 931

 


Витална статистика

 Природно кретање становништва

Важнији функционални старосни контингенти становништва

Витални догађаји

Закључени и разведени бракови


Процене, пројекције и демографски показатељи

 Процене становништва, по старости и полу

Скраћене апроксимативне таблице морталитета

 

Статистика полова 

 

Погледајте и ово

Процена броја становника: 7 040 272, стање 01.01.2017.
(без података за АП Косово и Метохија) 

 

Графички приказ основних показатеља о становништву
 
 
Пописни атлас, 2011.