hidden hit counter

Пољопривреда и рибарство

На основу редовних истраживања дефинисаних Планом статистичких истраживања за одговарајућу годину, Републички завод за статистику прикупља и објављује податке о примарној пољопривредној производњи и промени њеног обима, као и податке у области рибарства.

БИЉНА ПРОИЗВОДЊА

У статистици биљне производње прикупљају се подаци о засејаним површинама у јесењој и пролећној сетви, o пожњевеним површинама и приносима за око 50 ораничних култура, o површинама и приносима воћњака и винограда и укупном броју родних стабала/чокота. Подаци се односе на привредна друштва и земљорадничке задруге и породична газдинства.

СТОЧАРСТВО

Статистика сточарства располаже подацима о броју и билансу стоке, по врстама и категоријама, о броју условних грла стоке и кошница пчела, производњи млека, јаја, вуне и меда, као и подацима о укупном клању и клању стоке у кланицама, прирасту и производњи меса, по врстама стоке. Подаци се односе на породична газдинства, привредна друштва и земљорадничке задруге.

Од 2015. године на располагању су и подаци о производњи готових млечних производа у млекарама,  за дистрибуцију на тржиштe. Одговорни произвођачи наведених података су Министарство пољопривреде и заштите животне средине и Републички завод за статистику, у складу са Споразумом о сарадњи 2007. године и Анексом споразума из 2014. године.

ИНДЕКСИ ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

За потребе обрачуна индекса користе се подаци редовних истраживања у оквиру статистике пољопривреде о произведеним количинама биљних и сточарских производа, као и подаци о просечним ценама произвођача пољопривредних производа на нивоу Републике Србије. У листу производа укључени су сви економски важнији пољопривредни производи.

РИБАРСТВО

У статистици рибарства прикупљају се подаци о: броју запослених на рибарским подручјима, површини рибарских газдинстава и рибњака, пловним средствима и опреми, производњи млађи и конзумне рибе, броју професионалних рибара, броју издатих дозвола за спортске и рекреативне риболовце, количини уловљене рибе, по врстама, као и подаци о порибљавању.